Občianske združenie - Stanovy

Názov OZ: Hokejový Klub HC Kanárici
IČO:50746243
Sídlo: Hollého 346/6, 942 01 Šurany
Dátum vzniku: 17.2.2017

 

Hokejový klub

HC Kanárici

 

Článok 1.

Základné ustanovenia

 

1.1       Hokejový klub HC Kanárici ( ďalej len HC Kanárici ) je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí prostredníctvom neho vykonávajú činnosť v telesnej výchove a športe.

            Poslaním klubu je uspokojovať záujmy detí, mládeže a dospelých v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.

1.2       HC Kanárici je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

            HC Kanárici sa môže dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovanie spoločných záujmov a potrieb.

            HC Kanárici je organizácia s právnou subjektivitou. Sídlo HC Kanárici je Hollého 6, 94201 Šurany.

 

Článok 2.

Hlavné úlohy

 

2.1       Hlavnými úlohami a činnosťami HC Kanárici sú:

            - starať sa o rozvoj hokeja, hokejbalu, inlajn hokeja a florbalu v meste Šurany

            - vytvárať podmienky pre činnosť svojich členov a družstiev a ich účasti v súťažiach

- vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre športovú činnosť

- spolupracovať s miestnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy a školami v prospech rozvoja športu

 

 

Článok 3.

Členstvo

 

3.1       Členstvo môže byť  individuálne a čestné.

Individuálne členstvo je dobrovoľné. Členom HC Kanárici sa môže stať každý občan bez rozdielu pohlavia, veku, politického presvedčenia a náboženského vyznania, ktorý súhlasí so stanovami združenia.

Čestné členstvo môžu orgány klubu udeľovať jednotlivcom, kolektívu organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy podporujúce rozvoj HC Kanárici.

3.2       Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok spôsobom a v sume, ktoré určí výbor najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.

            Zánik členstva:

            - oznámením o zrušení členstva

            - zrušením členstva pre neplnenie základných členských povinností

            - vylúčením pre závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom v združení

            - úmrtím fyzickej osoby

            - zánikom združenia

3.3       Člen HC Kanárici má právo:

            - zúčastňovať sa na činnosti HC Kanárici a využívať výhody, ktoré klub a občianske združenie svojim členom poskytuje

            - zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach

            - zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov, na ktorých sa hodností činnosť a výsledky klubu a občianskeho združenia HC Kanárici a jeho členov

            - dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď do 30 dní

            - byť informovaný o činnostiach a rozhodnutiach orgánov združenia

            -voliť a byť volený do orgánov združenia, s podmienkou dovŕšenia 18 rokov

3.4       Člen HC Kanárici má povinnosti:

            - dodržiavať stanovy HC Kanárici a na ich základe vydané pravidlá činnosti HC Kanárici

            - pomáhať pri plnení cieľov a úloh združenia HC Kanárici

            - chrániť, opravovať a zveľaďovať majetok HC Kanárici

            - riadne a včas platiť členské poplatky

 

Článok 4.

Členstvo

 

 4.1      Najvyšším orgánom HC Kanárici je valné zhromaždenie všetkých členov, konajúce sa minimálne raz za rok.

            Najvyšší orgán:

            - prerokováva všetky základné otázky činnosti HC Kanárici

            - schvaľuje, mení a doplňuje stanovy HC Kanárici

            - volí a odvoláva všetky ostatné orgány, výbor a dozornú radu

            - prerokováva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie, schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie, ako i správu dozornej rady

            - schvaľuje prijatie nových členov

            - je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní, pričom na platnosť uznesenia je potrebný súhlas aspoň 3/5 účastníkov zhromaždenia

            - rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením

4.2       Výbor je orgán, ktorý riadi činnosť HC Kanárici medzi valnými zhromaždeniami. Počet členov výboru a spôsob voľby stanovuje valné zhromaždenie. Výbor sa skladá z predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších členov. Plán práce si výbor stanovuje sám.

            Povinnosti výboru:

            - koordinácia činnosti HC Kanárici

            - zastupovanie HC Kanárici na rokovaniach so štátnymi a telovýchovnými orgánmi

            - rozdeľovanie finančných prostriedkov získaných z príspevkov, ako i prostriedky získané od štátu, ďalších organizácií, právnych a fyzických osôb

4.3       V mene HC Kanárici sú oprávnení vystupovať a konať predseda HC Kanárici, tajomník HC Kanárici a ďalší funkcionári poverení výborom HC Kanárici. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

 

Článok 5.

Majetok a hospodárenie

 

5.1       HC Kanárici má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie svojej činnosti. Iný majetok užíva na základe zmluvných vzťahov, o tento majetok je povinný sa postarať, ochraňovať ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s vlastnými pravidlami.

            Zdrojom majetku a hospodárenia sú:

- príjmy členských, sponzorských a iných príspevkov

- príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti

- z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností

- ďalej dary, príspevky, dotácie a prípadne iné príjmy.

 

Článok 6.

Zánik HC Kanárici

 

6.1       O zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán. Ten menuje likvidačnú komisiu, ktorá najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

 

Článok 7.

Záverečné ustanovenia

 

7.1       Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie Hokejového klubu HC Kanárici dňa dátum

7.2       Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi.